Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Statut Fundacji do Spraw Rozwoju Sołectwa Postolin

 

Im. Heinricha von Salich

 

Postanowienia ogólne
 
§ 1
  1. Fundacja do Spraw Rozwoju Sołectwa Postolin im. Heinricha von Salich, ustanowiona przez …… tutaj propozycja ks. Bogdana Buryły ul. Łowiecka 1a, 56-300 Milicz Zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza………działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
  1. Fundacja jest apolityczna.
 
§ 2
 
Fundacja ma osobowość prawną
 
§ 3

Siedziba Fundacji jest miejscowość Postolin gmina Milicz

 
§ 4
  1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie  niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 
§ 5 

           Fundacja może ustanawiać odznaki, medali honorowe i przyznawać je wraz z innymi

           nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonymi dla fundacji i 

realizacji jej celów.
  

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6
 
     Celami Fundacji są:

1.    Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie rozwiązań mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołectwa Postolin, gmina Milicz.

2.    Inspirowanie i realizację inwestycji mających na celu odbudowę i budowę obiektów     stanowiących zabytki kultury lokalnej i służącą społeczeństwu.

3.    Wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wskrzeszenie, rozwój i utrzymanie organizacji społecznych, w tym i kościelnych.
4. Pomoc i wspieranie przedsięwzięć mających na celu tworzenie nowych stanowisk pracy, szczególnie w zakresie starań w przekształceniach gospodarstw rolnych i siedzib,           poprzez wskazywanie celów i źródeł finansowania.

5. Organizowanie działalności charytatywnych, szczególnie w zakresie pomocy dla potrzebujących z terenu Sołectwa Postolin.

6. Wspieranie i pomoc w nauce dla wybitnie uzdolnionej młodzieży.

7. Prowadzenie działań mających na celu nawiązanie trwałych więzi przyjaźni i pojednania ze społecznościami mieszkającymi na terenie Sołectwa Postolin przed 1945 rokiem oraz zamieszkującymi miejsca gdzie tkwią korzenie współczesnych mieszkańców Sołectwa Postolin.

8. Działalność wespół i na rzecz Rady Sołeckiej Postolin.

 
§ 7
 
     Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Rozszerzanie wiadomości i informacji o Sołectwie Postolin,

2. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających

samodzielność obywateli.

3. Rzecznictwo interesów indywidualnych i grup społecznych, szczególnie marginalizowanych.

4. Działalność mających na celu osiąganie zewnętrznego finansowania celów statutowych.

5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

6. Prowadzenie działalności gospodarczej.

 
§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

 

Majątek i dochody Fundacji

 § 9 

    Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 
§ 10 

    Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1.     darowizn, spadków, zapisów,

2.     dotacji i subwencji oraz grantów,

3.     dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4.     prowadzonej działalności gospodarczej,

5.     dochodów z majątku Fundacji.

 

§ 11

    1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte  na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

    2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami

        prawa składa Zarząd Fundacji.

    3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o

        przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Władze Fundacji.

 

§ 12

     1. Władzami fundacji są:
         a) Rada Fundacji,
         b) Zarząd Fundacji.

    2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego

        organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z

        uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

 

 

Rada Fundacji.

 

§ 13

     1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

     2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.

     3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.

     4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundator. Następnych członków Rady na

         miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,   

         powołuje swą decyzją Rada.

     5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to

         pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej

        jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten

        sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

    6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa

        lub śmierci członka Rady.

    7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie

        Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

    8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub

        nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej

        osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub

        trwania stosunku pracy.

    9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje

        pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 
§ 14

    1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

    2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek

    
 

          Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

4.    Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w   

Razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 
§ 15

     Do zadań Rady należy w szczególności:

     1.  Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

     2.   Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

     3.  Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie

          członkom Zarządu absolutorium.

     4.  Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

     5.  Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

     6.  Nadzór nad działalnością Fundacji.

     7.  Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o

          likwidacji Fundacji.
 
§ 16
 

         Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

    1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących

        działalności Fundacji,

    2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

 

Zarząd Fundacji.

 
§ 17

     1. zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę

         Fundacji na trzyletnią kadencję.

     2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

     3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

     4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez

         Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez

         wszystkich członków Rady.
 
§ 18

     1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

     2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

         a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

         b) uchwalanie regulaminów,

         c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

         d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników

             Fundacji,

         e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji

             innych organów,

         f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

         g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,

             połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

         3.  Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością

              głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

         4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

         5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw

             należących do zadań Fundacji.

         6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji

             Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 19

 1.    Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj   
      członkowie Zarządu działający łącznie.

2.    W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych   

   z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych –

             oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

 

Zmiana Statutu

 

§ 20
 

            zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany

             statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i

            określonych w akcie założycielskim.
 

 

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 21
 

        1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich  

           celów.

        2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej

           zmianie cel Fundacji.
 
§ 22
 

           W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje

           zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają     

           zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
  

 

Likwidacja Fundacji.

 
§ 23
 

       1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub

           w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

        2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 
§ 24
 

        Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu

        wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 
§ 25
 

        Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać   

        przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz Rady Sołeckiej Postolin.

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności .