Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Miejscowości sołectwa mają typowy wygląd wsi tzw. ulicówek, czyli zabudowania zlokalizowane są przy drogach biegnących przez wieś.

Średnia wysokość 130-230 npm. Leży ono na północno - zachodnich stokach Wzgórz Krośnickich, stanowiących północną odnogę Wzgórz Trzebnickich.
Gleby słabe-wierzchnia warstwa to kamienny piasek z większą lub mniejszą domieszką gliny i stosunkowo niewielką ilością humusu, często występuje czysta glina.
Podbudowa- to piasek, żwir, piasek gliniasty, z wielką ilością kamieni . Na tym terenie zatrzymało się czoło lodowca i wówczas osadziły się tutaj bogato głazy narzutowe. Tylko nieliczne i wyjątkowe okazy pozostawiono celem ozdoby okolicy, resztę wykorzystano w wieku XIX i XX przy budowie dróg i to nie tylko w najbliższej okolicy.
Okoliczne lasy mają głównie charakter lasów bukowych i dębowych. Sołectwo leży w obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” oraz obszaru chronionego „Natura 2000”. Sołectwo posiada własną ścieżkę przyrodniczą Postolin-Wzgórze Joanny-Postolin. Liczne pomniki historyczne i przyrody świadczą o dawnej świetności tego terenu.

 

Rysunek 1 Południowo-zachodnia część powiatu milickiego z sołectwem Postolin

 
Plan Rozwoju Miejscowości, jest dokumentem wymaganym w przypadku ubiegania się o środki Unijne przez Władze Gminy Przygodzice, na wniosek mieszkańców wsi sołectwa Postolina i rzecz rozwoju naszego sołectwa. Obowiązek posiadania takiego dokumentu narzucony był przez Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, a także przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 roku, w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach w/w Sektorowego Programu Operacyjnego. Jest on wymagany w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
W ramach działania 2.3 SPO „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” samorząd lokalny na wniosek inicjatywy oddolnej mieszkańców wsi mógł będzie realizować na jej terenie następujące zadania:
-          budowy lub adaptację połączoną z remontem oraz wyposażeniem obiektów publicznych pełniących funkcję kulturalne (np. świetlice)
-          budowę , odnawianie i urządzanie placów zabaw, obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych służących do użytku publicznego
-          kultywowanie tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów
-          kształtowanie centrów wsi poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego itp.
-          urządzanie terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku
-          budowę lub przebudowę połączoną z remontem elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w tym systemów informacji wizualnej
-          remont obiektów zabytkowych użytkowanych na cele publiczne oraz odnawianie lub konserwację lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci
 
A także wiele innych mających na celu rozwój dobra publicznego naszej miejscowości.
 
Strukturę dokumentu określono w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach w/w Sektorowego Programu Operacyjnego, dlatego struktura niniejszego dokumentu jest zgodna z wymienionym rozporządzeniem.
 
Wymienione zadania będą możliwe do realizacji w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013 w działaniu „Odnowa i rozwój wsi”. Wytyczne do zawartości planu rozwoju wsi na lata 07-13 nie zostały jeszcze określone, dlatego niniejszy dokument opracowano w oparciu o wytyczne na lata 2004-2006. Podobnie jak w starym programie będzie szansa na zdobycie częściowej refundacji na modernizację obiektów pełniących funkcje publiczne i sportowe na wsi, w tym obiektów zabytkowych. Możliwy będzie zakup lub odnowa obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego w danym regionie oraz ich adaptacja na cele publiczne, konserwacja lokalnych pomników historycznych, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci, odnawianie fasad i dachów budynków danej miejscowości o wysokiej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze lub ewidencji zabytków.
Działanie umożliwi także zakup wyposażenia obiektów służących celom społecznym kulturalnym lub promocji obszarów wiejskich i działania szkoleniowe służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz promocji obszaru. Odbiorcą Pomocy – czyli instytucjami które mogą się starać o refundację poniesionych wydatków na w/w inwestycje – będą gminy, instytucje kultury, kościoły itp.
W czasie funkcjonowania nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w jednej miejscowości będzie można realizować projekty o łącznej kwocie 300 – 500 tys. Zł . Wsparcie sięgnie do 75% zakwalifikowanych kosztów.
 
Plan odnowy sołectwa Postolina na lata 2007-2013 powstał dzięki wspólnej pracy Sołtysa , Rady Sołeckiej i mieszkańców. Wyniki prac zostały zebrane i opracowane przez mieszkańca sołectwa Stefan Sobczaka.

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności .