Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

4.   Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
 
     Odnowa sołectwa to proces kształtowania warunków życia na terenach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest społeczność wiejska. Głównym celem tego działania jest rozwój rodzimych miejscowości wiejskich poprzez pobudzenie i zaangażowanie mieszkańców wsi. W tym celu przygotowano analizę mocnych i słabych stron sołectwa Postolin, celem wypracowania perspektywicznych kierunków rozwoju.
 
Mocne strony:
   -   czyste otoczenie i niezagrożone środowisko naturalne
   -   brak większych zakładów przemysłowych
   -   położenie w granicach parku krajobrazowego „Dolina Baryczy”, Obszaru
      Chronionego „Natura 2000” oraz Rezerwatem Wzgórze Joanny,
   -   bliskość położenia miasta Milicza oraz drogi krajowej Wrocław-Jarocin
   -  aktywny samorząd sołectwa oraz organizacji wiejskich i kościelnych
   -   sieć wodociągowa i telefoniczna
   -   posiadane zabytki i przyrodnicze ciekawostki
   -   potencjał ludzki w branży rolnej i obsługa ruchu turystycznego
   -   istniejące szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze i ścieżki rowerowe
   -   istniejący klub piłki nożnej
   -   przebieg planowanej do ponownego uruchomienia, jako atrakcji turystycznej
       ruchu kolejki wąskotorowej Trzebnica-Milicz
 
Słabe strony:
 -   zły stan techniczny części dróg asfaltowych
 -   nieutwardzone drogi
 -   brak chodników dla pieszych
 -   słaba świadomość mieszkańców o potrzebie ochrony środowiska
 -   zbyt mały dostęp do Internetu
 -   mała troska o obiekty zabytkowe sołectwa, wieloletnie zaniedbania i beztroskość
      władz w tym kierunku
 -   złe warunki glebowe
 -   stosunkowo wysoki poziom bezrobocia
 -   niski poziom wykształcenia
 -   wieloletnie zaniedbania władz w zakresie bieżącej konserwacji zielenii, zabytków
 -   brak zrozumienia dla konieczności dbania o zabytki przeszłości
 
Szanse rozwoju:
 -    wzrost zżycia mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych i
      edukacyjnych
 -    wzrost poziomu wiedzy wśród mieszkańców sołectwa na temat zewnętrznych 
      źródeł finansowania (zarówno krajowych i zagranicznych) na rozwój infrastruktury 
       wsi oraz zasobów gospodarczych (branża rolnicza, przedsiębiorstwa, obsługa
     ruchu turystycznego i agroturystycznego)
-    ciągła promocja wiedzy na temat sposobu pozyskiwania finansowania ze źródeł
     Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.
-    promocja sołectwa i jego walorów turystycznych i agroturystycznych poprzez stronę
-    bieżący monitoring i bieżące informowanie mieszkańców sołectwa o możliwości
     pozyskania inwestycyjnych zasobów finansowych
-    promocja i wspieranie rolnictwa przyjaznego przyrodzie (gospodarstwa agro- i
     ekoturystyczne) , zachowanie łąk, nieużytków
-    promowanie turystyki przyrodniczej, kwalifikowanej (trasy rowerowe i konne, szlaki
     piesze), edukacyjne (edukacja ekologiczna w terenie) rozwój usług
     gastronomiczno-hotelarskiej.
 
 
 
Zagrożenia:
-    niepewność działania wynikająca z wielu zmian gospodarczych, społecznych i
     politycznych
-    niski wzrost świadomości władz wobec ukierunkowania się społeczności na usługi
     turystyczno-hotelarsko-gastronomiczne
-    zgoda władz na inwestycje Skraplania Gazu w m.Pracze, wobec zagrożeń jakie ta
     inwestycja niesie dla ekologii i dążeń społeczeństwa sołectwa uruchamiania
     w/wymienionych usług.                                
-    migracja młodych mieszkańców wsi do miast.

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności .